پردازش اطلاعات مالی پارت

دستیار هوشمند اقتصادی شما

مجوز‌ها

مرکز فرهنگی دیجیتال
سبد گردانی
پردازش اطلاعات مالی
مشاوره پذیرش
مشاوره سرمایه گذاری
مشاوره عرضه

شرکت پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری پارت با هدف كمك به توسعه و گسترش بازار سرمایه كشور و با بهره‌گیری از دانش و تخصص روز، تاسیس و در بازار سرمایه ایران به عنوان یک شرکت پردازش اطلاعات مالی فعالیت می‌کند.

پارت با تکیه بر گروهی از بهترین متخصصین حوزه‌ی مالی و فناوری اطلاعات کشور، می‌کوشد زمینه‌ساز ارائه خدماتی نوین در بازار سرمایه ایران باشد. بدین منظور طراحی و انتشار شاخص‌ها و معیارهایی برای سنجش بهتر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای قدرتمند بر پایه‌ی اطلاعات مالی و ایجاد بانک اطلاعات جامع مالی به منظور گردآوری و پردازش داده‌های اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران از اهداف اصلی پارت می‌باشد.

ادامه

خدمات

پارت با كمك دست اندركاران بازارهای مالی ایران، داده‌های متنوع از دیدگاه‌های گوناگون را گردآوری می‌کند و پس از