مرکز فرهنگی دیجیتال

مراکز فرهنگی دیجیتال در اماکن فرهنگی فعال راه اندازی شده و به ارائه خدمات گسترده ای در زمینه های فرهنگی و فناوری دیجیتال در سراسر کشور می پردازد. مراکز فرهنگی دیجیتال با توجه به نوع عملکرد، مکان، وسعت، وظایف و کاربری به سه گروه خانه فرهنگ دیجیتال، مجتمع فرهنگی دیجیتال و مراکز رشد فرهنگی دیجیتال تقسیم می‌شوند.

تولیدات مرکز فرهنگی دیجیتال پارت

  • پایگاه‌های اینترنتی
  • نرم‌افزارهای ویندوزی
  • کتاب الکترونیکی و مقالات علمی و آموزش